Aydınlatma Metni

WOW OTOMOTİV TURİZM GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ AYDINLATMA METNİ
Wow Otomotiv Turizm Gıda İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (“WOW CAR” ) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket’in etkileşim içerisine olduğu gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na, bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi hesap açma işlemleri kapsamında aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.
Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler
Kanun uyarınca Mersin Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 52067 sicil numarasıyla kayıtlı, DUMLUPINAR MAHALLESİ GAZİ MUSTAFA KEMAL BLV. PINAR APT. SİT. NO: 441 B YENİŞEHİR/MERSİN adresinde mukim Wow Otomotiv Turizm Gıda İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi veri sorumlusudur.
 Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz Şirket tarafından; Şirket’in yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için kiralama teklif, rezervasyon ve satış süreçlerinin yürütülmesi, teslim-iade işlemlerinin yapılması, hasar ve rücu süreçleri başta olmak üzere satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi, kimlik teyidinin yapılması, sigorta işlemlerinin yürütülmesi, iş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi ve kiralama kapsamında müşteriye gerekli bilgilendirmelerin yapılması, bilgi güvenliği süreçlerinin yönetilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal hizmet satış süreçlerinin ve satış sonrası destek süreçlerinin yönetilmesi, sözleşme süreçlerininim yönetilmesi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, finans ve muhasebe işlemlerinin yönetilmesi, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, şirketin iş ilişkisi içerisinde olduğu gerçek ve tüzel kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Aktarılması
Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve iş akdi ile mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi amacıyla aktarılanlar ve bunların aktarıldığı yerler aşağıda sıralanmıştır:
a- Kimlik, özlük / çalışan için; Sosyal Güvenlik Kurumu, mali müşavir, müşteri için mevzuat gereği Emniyet Genel Müdürlükleri, tedarikçi ve bağlı ortaklıklar, kaza veya hasar durumunda ilgili sigorta şirketi, gerektiğinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları.
b- Mesleki deneyim, çalışan için; Sosyal Güvenlik Kurumu, mali müşavir, gerektiğinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları.
c- Finans, çalışan için; Sosyal Güvenlik Kurumu, mali müşavir, müşteri için; bağlı ortaklıklar ve mevzuat gereği banka, mali müşavir, gerektiğinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları.
d- İletişim /müşteri için tedarikçi ve bağlı ortaklıklar, Emniyet Genel Müdürlükleri, kaza veya hasar durumunda ilgili sigorta şirketi
e- Müşteri işlem bilgisi/ tedarikçi ve bağlı ortaklıklar, mali müşavir, Emniyet Genel Müdürlükleri, kaza veya hasar durumunda ilgili sigorta şirketi.
f- Fiziksel mekân güvenliği, görsel veya işitsel kayıtlar, Yetkili kamu kurum ve kuruluşları,
g- İşlem güvenliği bilgisi, pazarlama tedarikçi ve bağlı ortaklıklar, yetkili kurum ve kuruluşlar
h- Sağlık Bilgileri, çalışanlar için; Sosyal Güvenlik Kurumu, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, yetkili kamu kurum ve kuruluşlar.
i- Özlük; Yetkili kamu kurum ve kuruluşları.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
1.
Doğrudan sizin tarafınızdan sağlanan kişisel veriler: Tarafımıza sizin ilettiğiniz tüm bilgi ve belgeler.
2.Üçüncü kişilerden sizinle ilgili olarak toplanan kişisel veriler: Şirketin iş birliği yaptığı kurum ve kuruluşlar veya anlaşmalı satıcılardan, Risk Merkezi gibi resmî kurumlardan toplanan bilgi ve belgeler.
3.Çerezler ve benzeri teknolojiler vasıtasıyla topladığımız kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olmak kaydıyla Şirketimiz Genel Müdürlüğü, çağrı merkezi, Şirket ve/veya anlaşmalı kurum internet siteleri, wowcar.com.tr ve benzeri diğer kanallar aracılığı ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.
 Bu kapsamda kimlik, iletişim, lokasyon, özlük, hukuki işlem, müşteri işlem, fiziksel mekân güvenliği, işlem güvenliği, risk yönetimi, finans, mesleki deneyim, pazarlama, görsel ve işitsel kayıtlar kategorisinde yer alan kişisel veriler; Kanun’un 5. Maddesinin ikinci fıkrasında gösterilen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmasından dolayı sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla şirketin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak ve özel nitelikli kişisel verilerin ilgili çalışanın açık rızasına dayalı olarak işlenmektedir.
Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları
Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve işyerine başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, işyerinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde Dumlupınar Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Blv. Pınar Apt. Sit. No: 441 B Yenişehir/MERSİN adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya Şirket’in veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak wowototruzimgı[email protected] adresine iletebilirsiniz.Whatsapp Telefon